Česká Miss ESSENsPRAVIDLA SOUTĚŽE

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Soutěž Česká Miss ESSENS („Soutěž“) je soutěží krásy těla i ducha, vyhlašovaná a pořádaná jako národní kolo světových soutěží MISS UNIVERSE® a MISS EARTH® na území České republiky (seznam licencí se může změnit).

Vyhlašovatelem Soutěže je společnost MISS Management a.s., IČ 10923772, se sídlem Zaoralova 3045/1e, Líšeň, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8554 („Vyhlašovatel“ anebo „MISS Management“).

Tato obecně závazná pravidla soutěže Česká Miss ESSENS pro ročník 2022 („Pravidla“), vydaná Vyhlašovatelem, jakož i veškeré vztahy, které mezi Vyhlašovatelem a Účastnicí na základě anebo v souvislosti s účastí v Soutěži vzniknou, se řídí právními předpisy České republiky.

Účastnice, Semifinalistka, Finalistka a Superfinalistka, jak jsou tyto pojmy definovány dále v textu těchto Pravidel, jsou dále společně nazývány také jen „Soutěžící“.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE, ORGANIZACE

 1. Soutěž je Vyhlašovatelem oficiálně vyhlášena v průběhu roku 2022. Přihlašování k účasti v Soutěži probíhá od července 2022 na internetových stránkách Soutěže www.ceskamiss.cz.
 2. Soutěž bude probíhat na území České republiky dle harmonogramu, který bude Vyhlašovatelem řádně a včas odpovídajícím způsobem zveřejněn, a bude zakončena vyhlášením vybrané vítězky Soutěže vrámci finále konaného formou galavečera.
 3. Soutěž probíhá v několika vzájemně na sebe navazujících kolech, kterými jsou:
  1. Casting
  2. Semifinále
  3. Výzvy
  4. Finále (galavečer)
 4. Vyhlašovatel upozorňuje, že Soutěž bude současně probíhat od Castingu až po finále taktéž formou televizní reality show s pracovním názvem „Česko hledá novou Českou miss ESSENS“, a to tak, že z jejího průběhu budou osobami k tomu Vyhlašovatelem výslovně pověřenými („Pověřené osoby“) pořizovány zvukové, zvukově-obrazové a obrazové záznamy, které budou následně zpracovávány a průběžně vysílány v televizním vysílání v programech FTV Prim a/nebo zveřejňovány na oficiálních webových stránkách Soutěže a profilech Soutěže na sociálních sítích („Oficiální záznamy“). Vyhlašovatel proto považuje za nezbytné zajistit zvýšenou ochranu při pořizování zvukových, zvukově-obrazových a obrazových záznamů z průběhu Soutěže osobami odlišnými od Pověřených osob pro jiný účel, než mají Oficiální záznamy („Záznamy třetích osob“) tak, aby nedocházelo k jakémukoli zveřejňování či jinému zpřístupnění jakýchkoli Záznamů třetích osob (byť jen částečně, např. ve formě fotografie) před tím, než bude jejich obsah zveřejněn ve formě Oficiálního záznamu. S ohledem na tuto skutečnost je podmínkou pořízení Oficiálních záznamů Účastnice v průběhu Castingu převzetí smluvního závazku Účastnice k zachování důvěrného charakteru a nezpřístupnění informací.
 5. Soutěžící budou v průběhu Soutěže hodnoceny odbornou porotou, jejíž počet členů a složení určí Vyhlašovatel („Porota“). Úkolem Poroty je na základě hodnotících kritérií Vyhlašovatele rozhodnout, které ze Soutěžících postoupí z Castingu do Semifinále, ze Semifinále do Výzev, a z Výzev do Finále, v němž následně rozhodnutím určí vítězku Soutěže.
 6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit složení Poroty kdykoli v průběhu Soutěže; o svém rozhodnutí Soutěžící v příslušném kole Soutěže bezodkladně informuje.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI, PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

 1. Soutěž je určena osobám ženského pohlaví, které mají zájem pracovat v oblasti modelingu, fotomodelingu, influencingu, veřejných vystoupení, účasti při reklamních akcích, v televizním vysílání, při výrobě audiovizuálních pořadů, a v dalších oblastech s modelingem souvisejících na mezinárodní úrovni, a dále které mají zájem věnovat se profesně modelingu i v budoucnu.
 2. Účast dívek, které mají zájem se Soutěže účastnit, je podmíněna splněním podmínek uvedených níže v tomto článku III. odst. 3 těchto Pravidel, přičemž k účasti v Soutěži je nezbytné se řádným způsobem přihlásit odesláním řádně a úplně vyplněného on-line přihlašovacího formuláře dostupného na webové adrese www.ceskamiss.cz („Přihláška“).
 3. Soutěže se může zúčastnit pouze osoba ženského pohlaví, která splňuje následující podmínky:
  1. věk od 18 do 25 let, přičemž účast je akceptována i u osob, které do dne konání Finále Soutěže dosáhnou věku 18 let nebo nepřesáhnou věk 25 let,
  2. bezúhonnost,
  3. české občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky,
  4. svobodná, bezdětná,
  5. neúčastnila se finále předchozích pěti ročníků Soutěže,
  6. se zájmem o zdravý životní styl,
  7. nemá uzavřenou a ani neuzavře exkluzivní smlouvu s modelingovou agenturou (vyjma modelingové agentury PURE MODEL Management s.r.o.); tato podmínka neplatí, doloží-li dívka písemným potvrzením, že v případě postupu do Semifinále bude předmětná smlouva ukončena nejpozději ke dni konání Semifinále,
  8. výslovně souhlasí s těmito Pravidly,
  9. její osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam nemohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo etickými pravidly.
 4. Přihlášky do Soutěže lze odesílat prostřednictvím webového rozhraní www.ceskamiss.cz až do 15. 8. 2022. K později odeslaným Přihláškám nebude přihlíženo.
 5. Podmínkou platnosti Přihlášky je vyplnění všech povinných údajů v online formuláři Přihlášky, seznámení se s těmito Pravidly a se Zásadami ochrany osobních údajů na webové stránce, a potvrzení zájemkyně o účast v Soutěži o tom, že se s těmito Pravidly a se Zásadami ochrany osobních údajů seznámila.
 6. Odesláním online Přihlášky vyjadřuje zájemkyně o účast v Soutěži výslovný souhlas (i) se svou účastí v Soutěži, (ii) souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů dle čl. XI. těchto Pravidel. Odesláním online Přihlášky zájemkyně o účast v Soutěži výslovně stvrzuje, že veškeré informace, které uvedla v Přihlášce, jsou úplné a pravdivé. 
 7. O skutečnosti, že je zájemkyně o účast v Soutěži do Soutěže řádně přihlášena, bude vyrozuměna Vyhlašovatelem formou potvrzujícího e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou zájemkyně o účast v Soutěži uvede v Přihlášce („e-mail“).
 8. V případě, že po odeslání, ale i potvrzení Přihlášky ze strany Vyhlašovatele vzniknou pochybnosti o tom, zda zájemkyně o účast v Soutěži splňuje podmínky Soutěže specifikované v článku III. odst. 3. těchto Pravidel, či o identitě zájemkyně o účast v Soutěži, je zájemkyně o účast v Soutěži povinna na vyzvání prokázat Vyhlašovateli splnění jednotlivých podmínek.
 9. Uvedení neúplné a/nebo nepravdivé a/nebo zavádějící informace v Přihlášce, včetně přiložení fotografie, na níž není zobrazena zájemkyně o účast v Soutěži, či fotografie obsahující nedovolené úpravy, anebo nesplňuje jakoukoliv podmínku uvedenou v článku III. odst. 3. těchto Pravidel, je důvodem pro okamžité vyloučení ze Soutěže; Vyhlašovatel si pro takový případ vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení zájemkyně o účast v Soutěži i pro následující ročníky Soutěže.
 10. Dívku může do Soutěže přihlásit třetí fyzická nebo právnická osoba („Přihlašovatel“), která za ni vyplní příslušnou část Přihlášky; předpokladem pro účast v Soutěži je výslovné stvrzení zájmu takto přihlášené dívky o účast v Soutěži a výslovné potvrzení, že veškeré informace, které Přihlašovatel uvedl v Přihlášce, jsou úplné a pravdivé. V případě, že Přihlašovatelem přihlášená dívka postoupí do Finále Soutěže, Přihlašovatel získá zdarma deset vstupenek na Finále Soutěže.
 11. Vyhlašovatel výslovně upozorňuje zájemkyně o účast v Soutěži, že přihlášení do Soutěže odesláním vyplněné Přihlášky automaticky nezakládá nárok zájemkyně o účast v Soutěži na účast v Castingu.
 12. Vyhlašovatel na základě vyhodnocení přijaté Přihlášky rozhodne o tom, zda se zájemkyně o účast v Soutěži zúčastní či nezúčastní Castingu; rozhodnutí Vyhlašovatele je konečné. O svém rozhodnutí vyrozumí Vyhlašovatel zájemkyni o účast v Soutěži e-mailem. V případě, že Vyhlašovatel rozhodne o tom, že se zájemkyně o účast v Soutěži nebude Castingu účastnit, pak bez dalšího platí, že se nebude účastnit Soutěže.

OBECNÉ POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH

 1. Všechny Soutěžící jsou povinny:
  1. řídit se těmito Pravidly,
  2. splňovat podmínky uvedené v čl. III. odst. 3. těchto Pravidel po celou dobu Soutěže,
  3. dostavit se na místo konání příslušného kola Soutěže včas a nebýt pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
  4. účastnit se aktivně pořizování záznamů pro pořizování Oficiálních záznamů,
  5. poskytovat Vyhlašovateli potřebnou součinnost a průběžně dle potřeby komunikovat ve věci průběhu Soutěže,
  6. založit si či používat svůj existující instagramový a FB profil pro účely Soutěže dle zadání Vyhlašovatele,
  7. zachovávat mlčenlivost o průběhu Soutěže.
 2. Soutěžící postoupivší do Semifinále jsou dále povinny:
  1. Uzavřít Smlouvu specifikovanou v čl. VI. odst. 2. písm. a) těchto Pravidel,
  2. Účastnit se všech Výzev,
  3. Dodržovat stanovený harmonogram průběhu Semifinále.
 3. Soutěžící postoupivší do Finále jsou dále povinny:
  1. Účastnit se Soustředění,
  2. Dbát o udržování svých optimálních fyzických rozměrů a hmotnosti,
  3. Dodržovat stanovený harmonogram průběhu Finále.
 4. Nedodržení obecných povinností Soutěžících specifikovaných v tomto článku IV. Pravidel může mít za následek vyloučení ze Soutěže.

ZÁKLADNÍ KOLO – CASTING

 1. Prvním, základním kolem Soutěže je casting („Casting“).
 2. Vyhlašovatel vybere z řádně podaných Přihlášek přibližně 300 zájemkyň o účast v Soutěži k účasti v Castingu. Vyhlašovatel bude informovat zájemkyni o účast v Soutěži vybranou k účasti v Castingu e-mailem do xx dnů ode dne ukončení termínu pro podávání Přihlášek.
 3. Dívka, která se do Soutěže přihlásí vyplněním a včasným odesláním Přihlášky, a současně o níž Vyhlašovatel rozhodne, že se zúčastní Castingu, se stává účastnicí Soutěže („Účastnice“).
 4. Casting bude probíhat převážně na dálku, tedy bez současné osobní přítomnosti všech Účastnic, Vyhlašovatele a/nebo Poroty na jednom konkrétním místě, s výjimkou kamerové zkoušky, na kterou je každá Účastnice povinna dostavit se osobně („Kamerová zkouška“).
 5. O závazném termínu a místě konání Kamerové zkoušky v rámci Castingu bude Vyhlašovatel informovat jednotlivé Účastnice
  e-mailem.

 6. Na Kamerovou zkoušku s sebou Účastnice povinně přinese platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (pas), alternativně modelingový book či jiné fotografie. Pokud se Účastnice z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo konání Kamerové zkoušky včas, bude Vyhlašovatelem ze Soutěže vyloučena.

 7. Součástí Castingu bude pořizování Oficiálních záznamů jednotlivých Účastnic pro účely televizního vysílání reality show blíže specifikované v článku II. odst. 4. těchto Pravidel, a to v místech běžného života Účastnice (např. v místě bydliště, v místě zájmových aktivit či vzdělávání), případně také zapracování osobních archivních zvukových, zvukově-obrazových a obrazových záznamů Účastnice do Oficiálních záznamů, to vše za předpokladu souhlasu Účastnice (případně dalších dotčených osob) s tímto postupem, a poskytnutí potřebné součinnosti k jeho realizaci. Nesouhlas Účastnice s pořízením Oficiálních záznamů v rámci Castingu podle tohoto odstavce nemá vliv na její další účast v Castingu.
 8. Podmínkou pořizování Oficiálních záznamů jednotlivých Účastnic podle odst. 5. tohoto článku V. těchto Pravidel je uzavření smlouvy o zachování důvěrného charakteru a nezpřístupnění informací mezi Vyhlašovatelem a Účastnicí, v případě nezletilé Účastnice zastoupené zákonným zástupcem, za účelem ochrany zejména, nikoli však výlučně, obsahu Oficiálních záznamů, a to nejpozději v den zahájení a před pořizováním Oficiálních záznamů; návrh smlouvy zašle Vyhlašovatel Účastnici na vyžádání předem e-mailem.
 9. Porota vybere z Castingu dle tohoto článku V. těchto Pravidel přibližně 50 Účastnic, které dále postoupí do Semifinále. Celkový konečný počet Účastnic postupujících do Semifinále je výlučně na uvážení Vyhlašovatele, a tedy přibližný počet Účastnic podle předchozí věty není pro Porotu ani pro Vyhlašovatele závazný.

SEMIFINÁLE

 1. Druhým kolem Soutěže je semifinále („Semifinále“).
 2. Podmínkou účasti Účastnice v Semifinále je:
  1. uzavření trojstranné smlouvy o účasti v Soutěži a o exkluzivním zprostředkování zakázek v oblasti uměleckých výkonů s Vyhlašovatelem a modelingovou agenturou PURE MODEL Management s.r.o., s úředně ověřeným podpisem Účastnice, případně jejího zákonného zástupce („Smlouva“),
  2. v případě, že z Castingu Účastnice nebyly pořizovány Oficiální záznamy postupem podle článku V. odst. 5 odst. 6. těchto Pravidel, uzavření smlouvy o zachování důvěrného charakteru a nezpřístupnění informací mezi Vyhlašovatelem a Účastnicí, v případě nezletilé Účastnice zastoupené zákonným zástupcem, za účelem ochrany zejména, nikoli však výlučně, obsahu Oficiálních záznamů, a to nejpozději v den zahájení a před pořizováním Oficiálních záznamů („NDA“),
  3. vydání čestného prohlášení o tom, že splňuje podmínky Soutěže, s úředně ověřeným podpisem Účastnice, případně jejího zákonného zástupce („Čestné prohlášení“),
  4. předložení výpisu z rejstříku trestů ne staršího než jeden měsíc („Výpis z RT“).
 3. Vyhlašovatel zašle Účastnici tři vyhotovení Smlouvy, jedno vyhotovení Čestného prohlášení, a v případě postupu dle tohoto článku VI. odst. 2. písm. b) těchto Pravidel také dvě vyhotovení NDA, v písemné podobě s dostatečným předstihem přede dnem konání Semifinále.
 4. Účastnice je povinna seznámit se obsahem Smlouvy, na důkaz svého souhlasu a pro stvrzení skutečnosti, že obsahu Smlouvy rozumí, je povinna Smlouvu stvrdit svým úředně ověřeným podpisem; v případě nezletilé Účastnice podepíše Smlouvu její zákonný zástupce.
 5. Účastnice je povinna seznámit se obsahem Čestného prohlášení, pro stvrzení skutečnosti, že obsah Čestného prohlášení je pravdivý, je povinna Čestné prohlášení stvrdit svým úředně ověřeným podpisem; v případě nezletilé Účastnice podepíše Čestné prohlášení její zákonný zástupce.
 6. V případě postupu dle tohoto článku VI. odst. 2. písm. b) těchto Pravidel je Účastnice povinna seznámit se obsahem NDA, pro stvrzení skutečnosti, že obsahu NDA rozumí, je povinna NDA stvrdit svým úředně ověřeným podpisem; v případě nezletilé Účastnice podepíše NDa její zákonný zástupce.
 7. Účastnice je povinna doručit a předat Vyhlašovateli dvě vyhotovení Smlouvy, jedno vyhotovení Čestného prohlášení s úředně ověřeným podpisem, Výpis z RT, případně NDA, nejpozději v den Semifinále na místě jeho konání.
 8. Pokud účastnice nepředá Vyhlašovateli dvě vyhotovení Smlouvy s úředně ověřeným podpisem, jedno vyhotovení Čestného prohlášení s úředně ověřeným podpisem, a Výpis z RT nejpozději před začátkem Semifinále, může být Vyhlašovatelem ze Soutěže vyloučena.
 9. Účastnice, která postoupí z Castingu do Semifinále Soutěže a současně uzavře s Vyhlašovatelem Smlouvu, případně NDA, a předloží Čestné prohlášení a Výpis z RT, se stává semifinalistkou Soutěže („Semifinalistka“).
 10. O přesném termínu a lokaci Semifinále budou Semifinalistky vyrozuměny Vyhlašovatelem e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit místo i termín konání Semifinále.
 11. Pokud se Semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo konání Semifinále včas, bude Vyhlašovatelem ze Soutěže vyloučena.
 12. Na Semifinále s sebou Semifinalistka povinně přinese:
  1. Dvě podepsaná vyhotovení Smlouvy,
  2. Podepsané Čestné prohlášení,
  3. Výpis z RT,
  4. Případně jedno podepsané vyhotovení NDA,
  5. Platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (pas),
  6. Další podklady a náležitosti dle instrukcí Vyhlašovatele k účasti v Semifinále,
  7. Alternativně modelingový book či jiné fotografie.
 13. Porota vybere ze Semifinále dvacet Semifinalistek, které dále postoupí do Výzev. Celkový konečný počet Semifinalistek postupujících do Výzev může být Vyhlašovatelem zvýšen či snížen.

VÝZVY

 1. Třetím kolem Soutěže jsou výzvy („Výzvy“).
 2. Semifinalistka, která postoupí ze Semifinále, se stává finalistkou Soutěže („Finalistka“).
 3. Výzvy budou probíhat po dobu nejméně devíti dnů v hotelovém resortu CHATEAU DE FRONTIERE / Hraniční zámeček, přičemž konání Výzev bude zahájeno den následující po dni konání Semifinále. Vyhlašovatel zajistí přepravu Finalistek do místa konání Výzev ihned po skončení Semifinále.
 4. Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na Výzvy včas, bude Vyhlašovatelem ze Soutěže vyloučena. Na místo vyloučené Finalistky může Vyhlašovatel svým rozhodnutím určit náhradnici z řad Semifinalistek.
 5. Finalistka je povinna být přítomna v místě konání Výzev po celou dobu jejich konání.
 6. Finalistky Soutěže se budou v rámci Výzev účastnit celkem šesti jednotlivých soutěžních výzev (kol). Na základě vyhodnocení Poroty a míry úspěšnosti v jednotlivých soutěžních výzvách budou Finalistky postupně vyřazovány tak, že k poslednímu dni konání Výzev postoupí do Finále deset až dvanáct Finalistek.
 7. Postupem podle odst. 6. tohoto článku VII. Těchto Pravidel Porota vybere ve Výzvách deset až dvanáct Superfinalistek, které dále postoupí do Finále; o konečném počtu Superfinalistek postupujících do Finále rozhodne Porota.

SOUSTŘEDĚNÍ

 1. Soustředění je čas vyhrazený pro přípravu a trénink Superfinalistek na Finále, resp. finálový galavečer („Soustředění“).
 2. O přesném termínu a lokaci Soustředění budou Superfinalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání Soustředění.
 3. Předpokládaná doba Soustředění je deset dnů; stanovení konečné doby trvání Soustředění je plně v kompetenci Vyhlašovatele.
 4. Pokud se Superfinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na aktivity Superfinalistek či Soustředění bez předchozí omluvy a písemného souhlasu Vyhlašovatele, je Vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyloučit. Na místo vyloučené Superfinalistky může Vyhlašovatel svým rozhodnutím určit náhradnici z řad Finalistek.

FINÁLE

 1. Čtvrtým kolem Soutěže je finále („Finále“).
 2. Finalistka, která postoupí z Výzev, se stává superfinalistkou Soutěže („Superfinalistka“).
 3. O přesném termínu a lokaci Finále ve formě přímého přenosu televizního vysílání na FTV Prima budou Superfinalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání Finále.
 4. Pokud se Superfinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na Finále, je Vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyloučit. Na místo vyloučené Superfinalistky může Vyhlašovatel svým rozhodnutím určit náhradnici z řad Finalistek.
 5. Ve Finále budou z řad Superfinalistek voleny:
  1. Česká Miss ESSENS 2022 - dívka s nejvyšším počtem obdržených hlasů se stane vítězkou České Miss Essens a postoupí do světové soutěže Miss Universe.
  2. První Vicemiss ESSENS 2022 - dívka s 2. nejvyšším počtem hlasů postoupí do světové soutěže Miss Earth.
  3. Druhá Vicemiss ESSENS 2022 - dívka s 3. nejvyšším počtem hlasů bude reprezentovat na světové soutěži Miss Global.
  4. další vedlejší tituly v rámci Finále Soutěže mohou být stanoveny rozhodnutím Vyhlašovatele (např. Česká Miss ESSENS Online, Česká Miss ESSENS Bikiny, Česká Miss ESSENS Tvář atp.).
 6. Volba proběhne v kombinaci volby Porotou a prostřednictvím online hlasování.
 7. O vítězce soutěže Česká Miss Essens a postupujících dívkách do světových soutěží Miss Global, Miss Earth a Miss Universe rozhodnou diváci. Ve velkém finále hlasování proběhne prostřednictvím sms a bude zahájeno a ukončeno v přímém přenosu Velkého finále. Z hlasujících bude vylosován 1 výherce, který obdrží poukaz na letenky od společnosti fylmeto.cz v hodnotě 20 000,- korun českých.
 8. Výsledek finálové volby bude stvrzen notářem ve formě veřejné listiny (notářský zápis).

CENY A DARY

 1. Ceny a dary pro Soutěžící budou zajištěny v závislosti na jejich celkovém umístění.
 2. Soutěžící svou účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, a ani za ně nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u poskytovatele takové ceny či daru.
 3. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné a na jejich poskytnutí není právní nárok.
 4. Z cen a darů, které Soutěžící získají ze Soutěže, zaplatí Soutěžící daň z příjmu v souladu s platnými právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové daňové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutím ceny či daru ze strany příslušné Soutěžících taková cena či dar bez dalšího propadají.
 5. Předání všech cen či darů předpokládá splnění závazku každého jednotlivého poskytovatele každé ceny či daru k jejich dodání. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku poskytovatele ceny či daru, případné prodlení poskytovatele s dodáním ceny či daru, ani za stav, v němž bude cena či dar dodán.
 6. Vyřazení Soutěžící ze Soutěže může mít za následek propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen či darů příslušné Soutěžící.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje, které zájemkyně o účast v Soutěži či Soutěžící poskytne, jsou Vyhlašovatelem v postavení správce osobních údajů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Veškeré informace ke zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde: www.ceskamiss.cz/GDPR

LICENCE A MLČENLIVOST

 1. Odesláním Přihlášky a vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly se Soutěžící zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti se Soutěží, zejména, nikoli však výlučně, o charakteru, druhu a počtu činností, plnění jakéhokoliv druhu, jakož i informací, se kterými se dostala do styku při účasti v Soutěži; tento závazek je časově a místně neomezený.
 2. Odesláním Přihlášky a vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly se Soutěžící zavazuje zdržet se zejména šíření lživých, zkreslených, nepravdivých, neobjektivních informací spojených s MISS Management, jejích jednotlivých představitelích, a Soutěži; tento závazek je časově a místně neomezený.
 3. Odesláním Přihlášky a vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly uděluje Soutěžící MISS Management, jakož i třetím osobám pověřeným MISS Management, výslovný souhlas a oprávnění bez teritoriálního a časového omezení k vyhotovení, uveřejnění, použití a šíření svého jména, životopisných údajů, podoby (tváře anebo postavy), obrazových záznamů, obrazově- zvukových a zvukových záznamů a veškerých osobnostních projevů v novinách, časopisech, katalozích, na plakátech, v rámci výstav a soutěží, na prezentačních materiálech, v rámci rozhlasového a televizního vysílání a on-line kanálech, v záznamech šířených prostřednictvím MG, BLU RAY, DVD A CD disků, disket a jiných nosičů, videozáznamů a prostřednictvím jiných v současnosti a v budoucnosti objevených a dostupných médií, resp. k nakládání s veškerými osobními údaji Soutěžící, a to i s těmi, které nesouvisí s plněním této Smlouvy, které MISS Management v souvislosti a nebo na základě této Smlouvy obdrží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit Pravidla.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž či její pořádání postoupit na třetí osobu.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých na základě anebo v souvislosti se Soutěží či těmito Pravidly, učinit konečné rozhodnutí.

V Brně dne 1.7. 2022