zásady ochrany osobních údajů

ÚVOD

Jsme společnost MISS Management a.s., IČ10923772, se sídlem Zaoralova 3045/1e, Líšeň, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8554 („MISS Management“ nebo „my“).

Společnost MISS Management je vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže krásy těla i ducha s názvem
Česká Miss ESSENS („Soutěž“), jako národního kola světových soutěží, např. MISS UNIVERSE® a MISS EARTH®, na území České republiky. Společnost MISS Management provozuje internetové stránky a profily na sociálních sítích, které souvisí s tématikou Soutěže.

Přípravu, průběh a celkové fungování Soutěže stavíme na férovém přístupu k dodavatelům, zaměstnancům, partnerům, divákům, a především k zájemkyním o účast v Soutěži a samotným soutěžícím.  A nejinak je tomu
u ochrany osobních údajů, které nám vyplněním přihlášky do Soutěže prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře dostupného na webové adrese www.ceskamiss.cz („Přihláška“) anebo během vzájemné komunikace
či jiné formy spolupráce poskytnete. Děláme maximum pro to, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí a v souladu s platnými právními předpisy.

Přečtěte si, prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud (i) se jako fyzická osoba účastníte Soutěže, nebo (ii) se jako fyzická osoba účastníte veřejných akcí v rámci Soutěže, nebo (iii) odebíráte obchodní sdělení, nebo (iv) pokud s námi přímo či nepřímo spolupracujete („Subjekt údajů“).

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“).

Chceme Vás o zpracování Vašich údajů informovat co nejpřehledněji, proto jsme informace rozdělili podle jednotlivých aktivit zpracování. U každé aktivity najdete srozumitelný základní popis a dále strukturovanou informaci o dané aktivitě:

 • účel zpracování (proč s údaji pracujeme), 
 • právní základ (co nás ke zpracování opravňuje), 
 • jaké kategorie osobních údajů zpracováváme,
 • kategorie příjemců (komu můžeme Vaše údaje předat),
 • doba zpracování.

Podle toho, v jakém konkrétním vztahu s námi jste, se Vás nemusí týkat všechny aktivity zpracování. 

KDO S VAŠIMI ÚDAJI PRACUJE?

Správcem Vašich údajů je MISS Management, protože rozhoduje o tom, jaké údaje se zpracují a proč
(určuje účel zpracování).

Někteří naši partneři jsou v roli zpracovatelů, protože s Vašimi údaji pracují jen podle našich pokynů. Může jít například o partnera Soutěže, který poskytuje ceny výherkyním Soutěže. Takovému partnerovi pro poskytnutí ceny předáme Vaše jméno, adresu, email a další informaci o tom, co Vám má poskytnout. Identifikaci konkrétních partnerů Soutěže (pokud mají přístup k Vašim údajům) najdete na webových stránkách www.ceskamiss.cz.

MISS Management k různým svým činnostem používá dodavatele, kteří mohou při dodání služeb pracovat
i s Vašimi osobními údaji. Se zpracovateli vždy uzavíráme smlouvu, kde si sjednáme pravidla, která musí dodavatel při práci s Vašimi údaji dodržet.

Výjimečně, pokud k tomu budeme mít zákonnou povinnost, můžeme údaje předat i státním orgánům.

Upozornění k předání údajů mimo EU

Při předání vašich osobních údajů našim zpracovatelům můžeme v některých případech osobní údaje předat také do třetích zemí, které nejsou součástí Evropské unie, a které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Avšak takové předání bude z naší strany realizováno pouze tehdy, že se náš zpracovatel zaváže dodržovat platné standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

JEDNOTLIVÉ AKTIVITY, PŘI KTERÝCH S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI PRACUJEME:

A. ZÁJEM O ÚČAST V SOUTĚŽI, ÚČAST V SOUTĚŽI A JEJÍ VYHODNOCENÍ:

a) Účel
Účast v Soutěži.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí se nemůžete Soutěže úspěšně účastnit.

b) Právní základ
Plnění dohody s Vámi ve vztahu k účasti v Soutěži.
Splnění zákonem stanovených povinností.
Souhlas (v případě citlivých osobních údajů).

c) Kategorie osobních údajů
Identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, věk, telefonní číslo,
e-mail, Instagram profil, Facebook profil, osobní údaje zákonného zástupce (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo), a dále tělesné míry (výška, prsa, pas, boky, obuv), barva očí a vlasů, podoba či podobizna zachycená prostřednictvím fotografie a audio anebo audiovizuálního záznamu, popř. další údaje, které nám v rámci Soutěže poskytnete, a dále komunikace ohledně účasti v Soutěži.

d) Kategorie příjemců

Dodavatelé, kteří nám pomáhají se Soutěží a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:

 • partnery Soutěže, kteří poskytují výhru nebo s námi jinak spolupracují,
 • Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty
  a emaily a další kancelářský software,
 • jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění výše uvedeného účelu.

e) Doba zpracování
Po dobu trvání Soutěže, jejího řádného vyhodnocení a předání výher Výhercům, a 3 roky od skončení Soutěže
bez teritoriálního omezení.

Upozornění
Jestliže zájemkyně o účast v Soutěži či soutěžící neudělí souhlas se zpracováváním osobních údajů
anebo ho následně odvolá není její (další) účast v Soutěži možná.

B. UŽITÍ VÝSTUPŮ ZE SOUTĚŽE
a) Účel
Využití práv k autorskému dílu či uměleckému výkonu.
Jako účastník Soutěže budete účinkovat ve fotoreportáži, video reportáži, televizním vysílání nebo jiným způsobem, přičemž MISS Management anebo přímo vy můžete udělit k takovému výstupu licenci dalším osobám, a tedy s Vašimi údaji budeme my a případně i další držitel licence pracovat při plnění tohoto Vašeho závazku. K tomu můžeme my a případně partner nebo jiný držitel licence použít v dohodnutém rozsahu Vaše údaje, které jste nám předali v Přihlášce nebo které nám předáte během Soutěže a údaje o Vaší účasti
a výsledku v Soutěži.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí se nemůžete Akce úspěšně účastnit.

b) Právní základ
Plnění dohody s Vámi ve vztahu k účasti v Soutěži.
Oprávněný zájem, který spočívá v plnohodnotném využití práv, která jste nám udělili.

c) Kategorie osobních údajů:
Identifikační a kontaktní údaje (například Vaše jméno, adresa, email, věk).
Výstupy, na nichž se podílíte v rámci Soutěže.

d) Kategorie příjemců
Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:

 • partnery Akce, kteří poskytují výhru nebo s námi jinak spolupracují,
 • Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
 • jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.

e) Doba zpracování
Po dobu trvání našich oprávnění.

C. PROPAGACE NAŠICH SLUŽEB

a) Účel
Propagace, reklama a marketing zveřejněním záznamu ze Soutěže.
Naše služby můžeme propagovat například tak, že zveřejníme fotku, video nebo jiný záznam ze Soutěže přístupné veřejnosti, na které můžete být rozpoznatelní. K tomu použijeme jen Vaši fotografii nebo videozáznam nebo jiný záznam bez dalších informací o Vás, což zpravidla ani není osobní údaj. Pokud by se o osobní údaj jednalo, je takové užití naším oprávněným zájmem.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, pokud nechcete být na záznamu, neúčastněte se jednotlivých akcí v rámci Soutěže přístupných veřejnosti.

b) Právní základ
Oprávněný zájem spočívající v propagaci Soutěže a partnerů Soutěže, včetně dalších ročníků Soutěže
a partnerů Soutěže.

c) Kategorie osobních údajů
Záznamy ze Soutěže.

d) Kategorie příjemců

 • Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
 • Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
 • jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu,
 • partnery Soutěže, kteří záznamy mohou použít v souvislosti s propagací Soutěže i své vlastní, včetně jejích dalších ročníků, a v souvislosti se zpravodajstvím ze Soutěže,
 • PURE MODEL Management s.r.o., FTV Prima.

e) Doba zpracování
Do uplynutí 10 let od skončení Soutěže, ledaže nám právní předpis ukládá delší nebo naopak kratší dobu.

Upozornění!

K pořizování Vašich obrazových záznamů, obrazově-zvukových a zvukových záznamů a veškerých osobnostních projevů a jejich další užití bychom Vás tímto rádi nad rámec výše uvedeného upozornili,
že dle § 84 a § 85 občanského zákoníku lze zachytit a šířit Vaši podobu pouze s Vaším souhlasem
(tento souhlas není udělován ve smyslu čl. 7 Nařízení a nemusí tak splňovat ani jeho náležitosti).

Váš souhlas však může být udělen i konkludentním způsobem, a tedy i v případě, že nemáme Váš písemný souhlas, nepovažujeme to automaticky za neudělení souhlasu, ale v souladu s ust. § 84 a § 85 občanského zákoníku usuzujeme na Váš souhlas z Vašeho chování při pořizování Vašich obrazových záznamů,
obrazově-zvukových a zvukových záznamů. To znamená, že pokud při pořizování Vašich obrazových záznamů, obrazově-zvukových a zvukových záznamů z jednotlivých akcí v rámci Soutěže neodejdete nebo záznam výslovně neodmítnete vyvozujeme z toho, že nám byl tímto Váš souhlas dán.

D. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ S VAŠÍM SOUHLASEM

a) Účel
Zasílání obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační veřejnosti, jejichž obsahem jsou zajímavé nebo exkluzivní nabídky na další akce, soutěže a služby a nabídky
od různých dalších obchodních partnerů.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez údajů Vám obchodní sdělení nemůžeme dodat; účast v Soutěži není udělením souhlasu podmíněna.

b) Právní základ
Souhlas.
Tento souhlas nám udělíte zaškrtnutím příslušné kolonky v Přihlášce anebo vyplněním online žádosti k zasílání newsletterů.

c) Kategorie osobních údajů
Emailová adresa.
Údaj o tom, že newsletter odmítnete.

d) Kategorie příjemců

 • Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty
  a emaily a další kancelářský software,
 • naši partneři,
 • jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.

e) Doba zpracování
Dokud neodmítnete zasílání. Po odmítnutí pracujeme jen s informací, že jste zasílání newsletterů odmítli.

E. PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

a) a  b) Účel a právní základ
Plnění právní povinnosti.
Vaše osobní údaje můžeme použít k plnění našich právních povinností. Například pokud odmítnete zpracování údajů k zasílání obchodních sdělení, budeme s touto informací a Vašimi kontaktními údaji pracovat tak,
abychom Vám již žádná takto odmítnutá obchodní sdělení neposlali. Pokud uplatníte práva podle předpisů
na ochranu osobních údajů nebo jiná práva, budeme s Vašimi údaji pracovat v rozsahu nutném pro splnění našich povinností.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, podrobně viz popis aktivit výše.

c) Kategorie osobních údajů
Identifikační a kontaktní údaje.
Informace o účasti v Soutěži.

d) Kategorie příjemců
Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty
  a emaily a další kancelářský software,
 • auditorská a účetní společnost,
 • advokáti a odborní poradci,
 • jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.

e) Doba zpracování
Po dobu trvání právní povinnosti.

F. Spolupráce s obchodními partnery
a) Účel

Obchodní spolupráce a její rozvoj.
Pokud jste naším obchodním partnerem nebo jeho zaměstnancem či spolupracovníkem, pracujeme s Vašimi kontaktními údaji a s údaji o naší spolupráci s partnerem k realizaci a rozvíjení naší spolupráce.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez nich bychom nemohli obchodní spolupráci realizovat.

b) Právní základ
U obchodních partnerů – fyzických osob: Plnění smlouvy, jednání o smlouvě a oprávněný zájem na efektivní spolupráci a jejím rozvoji.
U zaměstnanců nebo spolupracovníků obchodních partnerů: Oprávněný zájem na realizaci spolupráce, efektivní spolupráci a jejím rozvoji.

c) Kategorie osobních údajů
Identifikační a kontaktní údaje (například Vaše jméno, adresa, email).
Údaje o obchodní spolupráci.
Platební údaje (pokud Vám za spolupráci platíme).

d) Kategorie příjemců
Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty
  a emaily a další kancelářský software,
 • jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.

e) Doba zpracování
Do uplynutí 5 let od okamžiku, kdy se dozvíme o skončení naší spolupráce nebo Vašeho vztahu k našemu obchodnímu partnerovi.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte taktéž vy svá určitá práva, která můžete uplatnit. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup
Máte právo požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů – jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu, kde vaše údaje získáváme a komu je předáváme.
V rámci práva na přístup nás taktéž můžete požádat o zaslání strukturovaného strojově čitelného formátu zpracovávaných údajů. Kopii vám rádi po řádném ověření identity vygenerujeme, stačí zaslat vaši žádost na
e-mailovou adresu info@ceskamiss.cz.

Právo na opravu, resp. doplnění
Zjistíte-li, že zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné či neúplné, máte právo zažádat o jejich opravu.
Vaše údaje rádi bez zbytečného odkladu opravíme či doplníme. Stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu info@ceskamiss.cz.

Právo na výmaz
V některých případech můžete uplatnit právo na vymazání osobních údajů, které o vás zpracováváme.
Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme či anonymizujeme. To se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění našich zákonných povinností a jejichž uchování nám nařizují právní předpisy, či k ochraně našich oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že tyto údaje
již nebudou pro stanovený účel zapotřebí nebo jestliže bude uložení vašich osobních údajů nepřípustné z jiných, zákonem stanovených důvodů.  O výmaz osobních údajů můžete požádat prostřednictvím e-mailové adresy info@ceskamiss.cz.

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete využít také právo na omezení zpracování osobních údajů, které o vás zpracováváme. Můžete požadovat, aby Vámi označené osobní údaje nebyly předmětem dalšího zpracování,
a to po omezenou dobu. O omezení zpracování osobních údajů můžete požádat prostřednictvím e-mailové adresy info@ceskamiss.cz.

Právo na přenositelnost
Máte právo od nás získat veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném a strojově čitelném formátu. Údaje vám v tomto formátu rádi vygenerujeme, stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu info@ceskamiss.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se jedná o zpracování pro marketingové účely, osobní údaje přestaneme zpracovávat bez zbytečného odkladu. Avšak v ostatních případech takto učiníme dle opětovného posouzení našich oprávněných zájmů a Vašich práv a důvodů. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu info@ceskamiss.cz.

Právo podat stížnost
Uplatnění práv a postupů výše uvedených nijak neomezuje vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Tohoto práva můžete využít zejména pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Subjektem k vyřizování stížností zákazníků je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO 708 37 627.

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad ochrany Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@ceskamiss.cz. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do třiceti dnů. Ve výjimečných případech, zvláště s ohledem na složitost Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení
a jeho zdůvodnění Vás však budeme informovat.

Kontakt: MISS Management a.s.
Zaoralova 3045/1e
628 00 Brno Líšeň
Společnost MISS Management a.s. neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČINNOST
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.