Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Česká Miss

 

I. Preambule

 • Soutěž Česká Miss (dále jen „Soutěž“) je soutěží krásy těla i ducha, pořádaná jako národní kolo světových soutěží MISS UNIVERSE®, MISS WORLD®, MISS EARTH® a MISS SUPRANATIONAL® na území České republiky.
 • Soutěž vyhlašuje společnost MISS EVENTS a.s., se sídlem Valentinská 20/10, Josefov, 110 00, Praha 1,  IČ: 24222992, DIČ: CZ24222992 (dále jen „Vyhlašovatel“ nebo „MISS EVENTS“).
 • Tato obecně závazná pravidla soutěže Česká Miss pro ročník 2017 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.
 • Dívka, jež splňuje podmínky uvedeny v čl.III těchto pravidel a zašle vyplněnou přihlášku, se automaticky stává účastnicí soutěžě (dále jen „Účastnice“)

 

II. Vyhlášení soutěže

 • Soutěž je oficiálně vyhlášena v říjnu 2016. Přihlašování do Soutěže probíhá od října 2016 na internetových stránkách Soutěže www.buduceskamiss.cz a www.ceskamiss.cz.
 • Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. odst. 4 těchto Pravidel, vyplnění přihlášky a účast v základním kole Soutěže, které se bude konat formou castingu (dále jen „Casting“). Přesný čas a místo konání Castingů bude zveřejněno způsobem uvedeným v čl. IV. těchto Pravidel.
 • Soutěž probíhá v několika vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:
 • Online přihlášení
 • Casting
 • Semifinále
 • Finále

 

III. Podmínky pro Účastnice, Semifinalistky a Finalistky

 • Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která vyplní přihlášovací formulář a jeho odesláním souhlasí s podmínkami Soutěže
 • Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže
 • Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která postoupí ze základního kola, Castingu, do semifinále soutěže (dále jen „Semifinalistka“).
 • Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která postoupí ze semifinále dále a soutěží ve finále Soutěže (dále jen „Finalistka“).
 • Účastnicí, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Soutěžící“):
 • datum narození od 1. února 1992 do 30. října 1998 (včetně),
 • rodinný stav svobodná,bezdětná,
 • občanství České republiky
 • neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže Česká Miss,
 • podpis prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly,
 • bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů), a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
 • Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje, popřípadě porušuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka splňuje či porušuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

 

IV. Základní kola – Castingy

 • Základní kola Soutěže proběhnou formou Castingů. Přesné termíny a místa konání budou zveřejněny v listopadu 2016 prostřednictvím médií a na internetových stránkách Soutěže www.ceskamiss.cz a www.buduceskamiss.cz
 • Dívka se může přihlásit na libovolný počet castingů.
 • Nejzazší termín pro podání přihlášky prostřednictvím internetové stránky Soutěže pro přihlašování www.buduceskamiss.cz je do 12:00 hodin dne, který předchází dni konání zvoleného castingu.
 • Dívka se může rovněž přihlásit písemnou přihláškou vyplněnou na místě, a to v den konání castingu.
 • Na Casting si Účastnice s sebou povinně přinese:
 • Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Další náležitosti uvedené v emailu obdrženém po registraci Účastnice
 • Účastnice je oprávněna přinést i vlastní modelingový book, či jiné další fotografie.
 • Postupující Účastnice do semifinále obdrží dva stejnopisy Smlouvy o účasti v soutěži Česká Miss 2017 a následné spolupráci. Všechny dokumenty si musí postupující Účastnice důkladně přečíst, prostudovat, seznámit se s nimi a skutečnost, že jim rozumí a souhlasí s nimi stvrdit svým ověřeným podpisem. (Ověřeným podpisem se rozumí podpis učiněný na pobočce Czech Point nacházející se na poště či obecním úřadě popřípadě podpis učiněný u notáře.) Všechny takto podepsané dokumenty je Účastnice postupující do semifinále povinna přinést osobně na semifinále.
 • Doručení podepsaných dokumentů dle odst. 5 tohoto článku vyhlašovateli je podmínkou účasti v semifinále. Pokud Účastnice postupující do semifinále nepředá Vyhlašovateli nejpozději před začátkem semifinále podepsanou Smlouvu o účasti v soutěži Česká Miss 2017 a následné spolupráci, opatřené ověřeným podpisem (jak je uvedeno v odst. 5 tohoto článku), je Vyhlašovatel oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není přípustné odvolání.
 • Dívku může na Casting přihlásit třetí fyzická (plnoletá) nebo právnická osoba (dále jen Přihlašovatel), která za dívku vyplní příslušnou část přihlášky (viz internetové stránky Soutěže www.buduceskamiss.cz . (v případě, že takto přihlášená dívka postoupí do semifinále, přihlašovatel získá partnerské dary, viz. www.buduceskamiss.cz)
 • Z každého Castingu postupuje libovolný počet  Účastnic (Semifinalistky) do Semifinále. Výběr provádí odborná porota (dále jen „Porota“) a hlasující diváci skrze on-line media (viz. On-line hlasování na www.buduceskamiss.cz a www.ceskamiss.cz). O složení Poroty rozhodne vyhlašovatel. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

 

V. Semifinále

 • Je předpoklad, že semifinále proběhne v lednu 2017. O termínu a lokaci budou Semifinalistky vyrozuměny písemně, a to buď e-mailem, nebo doporučeným dopisem a bude uveřejněn na webových stránkách www.ceskamiss.cz.
 • Pokud se Semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo semifinále včas, bude ze Soutěže vyhlašovatelem vyřazena. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
 • Semifinalistka je povinna stvrdit svým ověřeným podpisem Čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky Soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
 • Semifinalistka je povinna doložit vyhlašovateli výpis z rejstříku trestů. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
 • Na semifinále si Semifinalistka s sebou přinese:
 • Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Další náležitosti uvedené v e-mailu nebo doporučeném dopise.
 • Ze semifinále postupuje do finále celkem šestnáct Finalistek. Výběr Finalistek provádí Porota a hlasující diváci skrze on-line media (viz. On-line hlasování na www.buduceskamiss.cz a www.ceskamiss.cz). Porota osobně oznámí své rozhodnutí o postupu do finále vybraným 14 Finalistkám, a to v den konání semifinále. Dvě dívky do Finále postoupí na základě on-line hlasování dle nejvyššího počtu hlasů. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo počet Finalistek zvýšit či snížit.

 

VI. Finále

 • Je předpoklad, že finále bude probíhat v průběhu května 2017. O přesném termínu a lokaci finále budou Finalistky vyrozuměny písemně, a to buď e-mailem, nebo doporučeným dopisem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání finále. Proti rozhodnutí vyhlašovatele není odvolání přípustné.
 • Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo natáčení včas, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle rozhodnutí vyhlašovatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí Porota. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.
 • Ve finále jsou zvoleny:
 • Česká Miss 2017 (postupující na soutěž Miss Universe)
 • I. Česká Vicemiss 2017 (postupující na soutěž Miss World) – označovaná jako Česká Miss World 2017
 • II. Česká Vicemiss (postupující na soutěž Miss Earth) – označovaná jako Česká Miss Earth 2017
 • Česká Miss Supranational 2017 (postupující na soutěž Česká Miss Supranational 2017
 • Další vedlejší tituly dle rozhodnutí vyhlašovatele (např. Česká Miss Úsměv, Česká Miss Bikiny, Česká Miss Tvář, Česká Miss posluchačů atd.)
 • Je předpoklad, že volba proběhne kombinací volby Poroty a hlasování televizních diváků prostřednictvím SMS zpráv a online hlasování. 
 • Českou Miss 2017 volí Porota. Každý porotce vybere svůj návrh tří Finalistek s určením jejich pořadí od 1. místa do 3. místa a předá svůj návrh na hlasovací listině odpovědné osobě z Miss Events s.r.o.. Ta sečte výsledky a předá za účasti notáře seznam tří Finalistek s nejvyšším počtem nominací předsedkyni / předsedovi poroty. Hlasování porotců také slouží jako záložní alternativa pro případ, že se SMS a online hlasování diváků z technických nebo jiných důvodů nepodaří úspěšně uskutečnit.
 • Českou Miss World 2017 volí televizní diváci prostřednictvím SMS zpráv a online hlasování. Oficiální pravidla SMS hlasování a jejich případné změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.ceskamiss.cz. Každá SMS zpráva představuje jeden hlas. Počet SMS zpráv zaslaných ze stejného telefonního čísla není omezen. Finalistka, která získá nejvyšší počet hlasů diváků z SMS a online hlasování, bude vyhlášena Českou Miss World 2017. V případě shody počtu hlasů pro několik Finalistek určuje Českou Miss World 2017 předsedkyně / předseda poroty. Ta / ten nebo jí / jím pověřená osoba také vyhlásí konečné výsledky. Česká Miss World 2017 nemůže být shodná s Českou Miss 2017. V případě shody volby Poroty a diváků se Českou Miss World 2017 automaticky stává Finalistka s druhým nejvyšším počtem hlasů diváků.
 • Českou Miss Earth 2017 volí televizní diváci prostřednictvím SMS zpráv a online hlasování. Oficiální pravidla SMS hlasování a jejich případné změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.ceskamiss.cz. Každá SMS zpráva představuje jeden hlas. Počet SMS zpráv zaslaných ze stejného telefonního čísla není omezen. Finalistka, která získá druhý nejvyšší počet hlasů (v SMS a online hlasování), bude vyhlášena Českou Miss Earth 2017. V případě shody počtu hlasů pro několik Finalistek určuje Českou Miss Earth 2017 předsedkyně / předseda poroty. Ta / ten nebo jí / jím pověřená osoba také vyhlásí konečné výsledky. Česká Miss Earth 2017 nemůže být shodná s Českou Miss 2017. V případě shody volby Poroty a diváků se Českou Miss Earth 2017 automaticky stává Finalistka s třetím nejvyšším počtem hlasů diváků. Českou Miss Earth 2017 se automaticky stává Finalistka s třetím nejvyšším počtem hlasů diváků také v případě, když dojde ke shodě volby Poroty a diváků v případě České Miss 2017 a České Miss World.
 • Českou Miss Supranational 2017 volí televizní diváci prostřednictvím SMS zpráv a online hlasování. Oficiální pravidla SMS hlasování a jejich případné změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.ceskamiss.cz. Každá SMS zpráva představuje jeden hlas. Počet SMS zpráv zaslaných ze stejného telefonního čísla není omezen. Finalistka, která získá třetí nejvyšší počet hlasů (v SMS a online hlasování), bude vyhlášena Českou Miss Supranational 2017. V případě shody počtu hlasů pro několik Finalistek určuje Českou Miss Earth 2017 předsedkyně / předseda poroty. Ta / ten nebo jí / jím pověřená osoba také vyhlásí konečné výsledky. Česká Miss Supranational 2017 nemůže být shodná s Českou Miss 2017. V případě shody volby Poroty a diváků se Českou Miss Supranational 2017 automaticky stává Finalistka s čtrtým nejvyšším počtem hlasů diváků. Českou Miss Supranational 2017 se automaticky stává Finalistka s čtvrtým nejvyšším počtem hlasů diváků také v případě, když dojde ke shodě volby Poroty a diváků v případě České Miss 2017 a České Miss Earth.
 • V případě, že z technických nebo z jiných důvodů nebude možné hlasování prostřednictvím SMS zpráv a online hlasováním realizovat, rozhodne o výsledcích soutěže Česká Miss 2017 pouze hlasování Poroty. Finalistka s nejvyšším počtem hlasů Poroty se stává Českou Miss 2017, Finalistka s druhým nejvyšším počtem hlasů Poroty se stává Českou Miss World 2017, Finalistka s třetím nejvyšším počtem hlasů Poroty se stává Českou Miss Earth 2017 a Finalistka s třetím nejvyšším počtem hlasů Poroty se stává Českou Miss Supranational 2017. V případě shody počtu hlasů určuje Českou Miss 2017, Českou Miss World 2017, Českou Miss Earth 2017 a Českou Miss Supranational 2017 předsedkyně / předseda poroty. Ta / ten nebo jí / jím pověřená osoba také vyhlásí konečné výsledky.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, že v případě hlasování prostřednictvím SMS zpráv a online hlasování bude rozdíl mezi vítězkou tohoto hlasování a ostatními Finalistkami menší než 10 000 hlasů, může o vítězkách finále rozhodnout pouze Porota.
 • Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo změny podmínek volby uvedených v tomto bodě 4. a to nejpozději do 10-ti dní před konáním finále. Změna podmínek bude uveřejněna na www.ceskamiss.cz.Vice o hlasování ZDE
 • Výsledek finálové volby bude stvrzen notářským zápisem.

 

VII. Ceny a dary

 • Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
 • Soutěžící svou účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.
 • Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné a na jejich poskytnutí není právní nárok.
 • Z cen a darů, které Soutěžící získají ze Soutěže, zaplatí Soutěžící daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze Soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.
 • Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. MISS EVENTS nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
 • Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

 

VIII. Obecná ustanovení

 • Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.
 • Soutěžící se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu jí předložených smluv a dokumentů souvisejících s účastí v Soutěži a tyto nepředávat třetím osobám. Soutěží se dále zavazuje, že nebude nepravdivě a zkresleně informovat média o průběhu soutěže. V případě porušení těchto závazků odpovídá Soutěžící za způsobenou škodu.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž či její pořádání převést na třetí osobu.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí. 

 

V Praze, dne 05. 10. 2016.